Administrative Staff

Administrative Staff

Mr.Eramu P (Office Superintendent)
Mr. Rajesh. M
Mr. Abdul Rasheed K P
Mrs.Geetha. K.C
Mrs.Pushpalatha. V. P
Mr. Anish Kumar V. P
Mrs.Lekha. C. K